Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Informace pro rodiče – žáci 1. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,
usnesením vlády ČR č. 491 z letošního roku je umožněno od 25. května 2020 otevřít školu pro žáky 1. stupně v době od 7:45 hodin do 16:00 hodin. Bude stanoven přesný režim, a to tak, aby odpovídal epidemiologickému manuálu pro základní školství. Tento manuál je k dispozici na stránkách MŠMT a stránkách naší školy a jeho znění přikládáme jako přílohu tohoto emailu. Upozorňujeme zvláště na tyto nejdůležitější informace.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy pro žáky 1. stupně do 18. 05. 2020. Pozdější přihlášení není již možné. To znamená, že rodič musí závazně přihlásit písemně žáka do tohoto data a z hlediska organizace školy připojí informaci, zda bude požadovat dohled nad svým dítětem ve škole maximálně do 16:00 hodin (Nejedná se o školní družinu, ale o skupinu žáků, která musí být neměnná se skupinou dopoledního výukového programu). Dopolední program bude směřován na vzdělávací proces a bude do doby oběda (škola vytvoří harmonogram odchodu na oběd na základě počtu přihlášených žáků – skupin). Odpolední program zajišťuje dohled nad žáky do doby vyzvednutí zákonnými zástupci.
Zároveň potřebujeme závaznou informaci, zda žák bude využívat školní stravování. Jídelna bude pro tyto žáky od 25. května 2020 v provozu. Žáci, kteří nebudou přihlášeni do systému vzdělávání nemohou využívat školní stravování.
Povinností při příchodu do školy bude, aby dítě mělo s sebou bezpodmínečně vyplněné čestné prohlášení. Bez tohoto dokladu škola žáka nepřijme. Na to bude kladen důraz, jinak žáka nelze zařadit do skupiny ostatních žáků. Vaše dítě smí do školy nastoupit, pokud se u něj neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Stejně tak by rodiče měli pečlivě zvážit nástup svého dítěte v případě, že žák spadá do rizikové skupiny nebo žije s rizikovou osobou ve společné domácnosti (viz čestné prohlášení v příloze).
Závazné přihlášky lze zaslat emailem třídnímu učiteli žáka, a to pouze do 18. 05. 2020, jinak se má za to, že žák se již vzdělávání nezúčastní. Závaznou přihlášku naleznete jako přílohu. Pozor! Nebude-li žák do 18. 05. přihlášen, není možné žáka již do vzdělávání zařadit.
Přesnou organizaci výuky, časový harmonogram vzdělávání a další podmínky pobytu žáků ve škole, můžeme stanovit až v momentě, kdy budeme znát počet skupin zapojených žáků – jakmile to bude možné, budeme Vás včas informovat.
Upozorňujeme, že vzhledem k prioritnímu zabezpečení hygienických podmínek se může stát, že jednotlivé skupiny budou tvořit žáci z různých tříd, případně i ročníků. Jedná se o velmi mimořádnou situaci, přes všechnu snahu vyhovět požadavkům rodičů bude pro nás rozhodující dodržet všechna povinná opatření a nařízení. Děkujeme za pochopení.
Souběžně s vzdělávacím programem bude i nadále probíhat distanční výuka.
V případě, že zákonný zástupce nemá možnost přihlášku a čestné prohlášení vytisknout, má možnost si tyto formuláře vyzvednout v úředních hodinách (pondělí, středa 9–11 hodin) ve škole.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Mgr. Ladislav Chocholouš
ředitel školy

Komentáře jsou uzavřeny.