Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Školský poradenský tým

V naší škole chceme vést žáky k tomu, aby vědomosti, dovednosti a návyky, které získají, dokázali uplatňovat v praktickém životě. Měli by si uvědomit, že se učí pro život, pro sebe. Zároveň by žáci měli dodržovat zásady slušného chování a zdravého životního stylu. Žáci by se měli rovněž naučit orientovat v náročných životních situacích, měli by znát svá práva, ale i povinnosti. Mělo by k tomu přispět i klima na naší škole, mělo by být bezpečné pro žáky i učitele. Žáci jsou proto vedeni k efektivní komunikaci.

Školský poradenský tým:

Školní metodik prevence Mgr. Kryštof Ille

– konzultační hodiny čtvrtek 14:00 – 15:00 (je možné si sjednat i jiný termín)

  • řeší případy rizikového chování

Rizikovým chováním je takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (záškoláctví, šikana, agrese, kyberšikana, rasismus, xenofobie, sexuální rizikové chování, užívání návykových látek, gambling).

Výchovný poradce Mgr. Irena Bicencová – zastupuje PhDr. Jana Burianová

– konzultační hodiny pondělí 13:00 – 15:00 (je možné si sjednat i jiný termín)

  • řeší výchovně vzdělávací problémy, poskytuje poradenské informace pedagogickým pracovníkům a kariérové poradenství žákům školy, spolupracuje s poradenskými zařízeními, pomáhá řešit vzdělávací obtíže žáků, připravuje optimální podmínky pro vzdělávání žáků se SVP (PO).

Se školním poradenským týmem spolupracuje vedení školy.