Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

My v tom Jihočechy nenecháme I

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zamě­ře­ný na pod­po­ru školních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi ve věku od 3 do 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jihočeském kra­ji.

Žádosti o pod­po­ru včetně příloh mohou podávat rodiče nebo zákon­ní zástup­ci dětí v termínu od 20.10. do 25. 11. 2022 pro­střed­nic­tvím organizace, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých stránkách:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Komentáře jsou uzavřeny.